Luật Hôn nhân và gia đình-Luật số 52.2014.QH13

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 18/03/2020 Lượt xem: 1016 Chuyên mục: VBPL Hôn Nhân - Gia đình

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014./.

Tải về Luật số 52.2014.QH13

Đối tác