Tìm hiểu về hợp đồng dịch vụ Đấu giá tài sản   

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 22/04/2021 Lượt xem: 29 Chuyên mục: Đấu Giá Tài Sản
 1. Cơ sở pháp lý

– Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;

 1. Nội dung

Theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, để thực hiện việc bán đấu giá tài sản thông  qua tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá phải ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Theo đó, Điều 33 của Luật đã quy định, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và quy định của Luật Đấu giá tài sản.

 1. Về tên gọi của hợp đồng: Đây là loại hợp đồng dịch vụ, theo  quy định tại Điều 513  Bộ luật dân sự năm 2015 thì hợp đồng dịch vụ là:

Điều 513. Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.”

Điều 514 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

CÁC LOẠI HÌNH ĐẤU GIÁ TRONG MUA HÀNG - VILAS

Điều 514. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.”

Đỗi tượng của hợp đồng đấu giá tài sản là công việc đấu giá tài sản.

 1. Về quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng:

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản thì:

Điều 33. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

 1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.
 2. Khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá có trách nhiệm cung cấp cho tổ chức đấu giá tài sản bằng chứng chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc quyền được bán tài sản theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bằng chứng đó. …

Như vậy, khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có tài sản bán đấu giá có trách nhiệm cung cấp cho tổ chức đấu giá bằng chứng chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc quyền được bán tài sản theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật  về bằng chứng đó.

Khoản 3, 4 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản quy định:

Điều 33. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

 1. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm kiểm tra thông tin về quyền được bán tài sản do người có tài sản đấu giá cung cấp. Tổ chức đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.
 2. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá được thực hiện theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, quy định của Luật này, quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. …

Như vậy, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm kiểm tra thông tin về quyền được bán tài sản do người có tài sản bán đấu giá cung cấp. Tổ chức bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ  trường  hợp tổ chức đấu giá tài sản không thông báo đầy đủ , chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá theo hợp đồng  dịch vụ đấu giá tài sản. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá được thực hiện theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, quy định của pháp luật về dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 1. Về đơn phương chấm dứt hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng:

Khoản 5, 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản quy định:

Điều 33. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

 1. Người có tài sản đấu giá hoặc tổ chức đấu giá tài sản có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về dân sự trước khi tổ chức đấu giá tài sản nhận hồ sơ tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 2. Người có tài sản đấu giá có quyền hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản khi có một trong các căn cứ sau đây:
 3. a) Tổ chức không có chức năng hoạt động đấu giá tài sản mà tiến hành cuộc đấu giá hoặc cá nhân không phải là đấu giá viên mà điều hành cuộc đấu giá, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện;
 4. b) Tổ chức đấu giá tài sản cố tình cho phép người không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá và trúng đấu giá;
 5. c) Tổ chức đấu giá tài sản có một trong các hành vi: không thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản; không thông báo công khai việc đấu giá tài sản; thực hiện không đúng quy định về bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá; cản trở, hạn chế người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá;
 6. d) Tổ chức đấu giá tài sản thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá trong quá trình tổ chức đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

đ) Tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cuộc đấu giá không đúng quy định về hình thức đấu giá, phương thức đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá dẫn đến làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

Như vậy, người có tài sản đấu giá hoặc tổ chức đấu giá tài sản có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật dân sự trước khi tổ chức đấu giá tài sản nhận hồ sơ tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá.

Người có tài sản đấu giá có quyền hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản khi có một trong các trường hợp quy định  tại khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản.

Trên đây là nội dung quy định về hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản . Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác