NĐ Sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 19/03/2020 Lượt xem: 315 Chuyên mục: VBPL Hình sự , VBPL Tố Tụng

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ như sau:

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2011.

Tải về NĐ Sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam

Đối tác